Powiedz pingwin

Maria: Zosia powiedz ‚pingwin’.

Zosia: Windwin.

Comments are closed.