Powiedz pingwin

Maria: Zosia powiedz ‘pingwin’.

Zosia: Windwin.

Comments are closed.